aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Zákonník práce

Thumbnail for 18860

Životné minimum sa od 1. júla 2016 opäť nemení

Životné minimum, ktoré má vplyv na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok a tiež na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, sa nebude meniť ani od 1. júla 2016. Nemení sa už tretí rok a aj po 30. júni 2016 zostáva v nezmenenej sume 198,09 eur. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRrOWrnYfoItisPTwVrguwZk

Thumbnail for 19086

Nárok zamestnanca na odchodné

Pri skončení pracovného pomeru vzniká niektorým zamestnancom nárok na odchodné. Podmienky vzniku nároku na odchodné upravuje § 76a Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Z nasledujúceho článku sa dozviete, kedy má zamestnanec nárok na odchodné a aké podmienky musí splniť.

Podmienky vzniku nároku na odchodné
zamestnancovi patrí odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok (ak pokles schopnosti vykávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %),
zamestnanec Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/narok-zamestnanca-odchodne/

Thumbnail for 19059

Nárok zamestnanca na odstupné

Zákonník práce určuje zamestnávateľovi na základe § 76 povinnosť poskytnúť zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné. Výška odstupného závisí od toho, či je pracovný pomer ukončený dohodou alebo výpoveďou, zároveň ju ovplyvňuje aj dĺžka pracovného pomeru zamestnanca. Z nasledujúceho článku sa dozviete, aká je výška odstupného a kedy má naň zamestnanec nárok.

Odstupné pri skončení pracovného pomeru výpoveďou

vypláca sa z dôvodov:

zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo
zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/narok-zamestnanca-odstupne/

Thumbnail for 18682

Evidenčný list dôchodkového poistenia zasielaný len elektronicky v roku 2016 a od roku 2017

Sociálna poisťovňa od 4. januára 2016 spustila možnosť zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia elektronicky. Od roku 2017 bude tento postup povinný pre všetkých zamestnávateľov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/evidencny-list-dochodok-elektronicky-2016.xhtml

Thumbnail for 18299

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 1. 1. 2017

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2017. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRlFDs89rMuu4T6QOQea68B8

Thumbnail for 18469

Nový zákon o cezhraničnom vysielaní zamestnancov má zabrániť neplateniu odvodov

Zákon o cezhraničnom vysielaní, ktorý má začať platiť 18. júna, rozpútal vlnu kritiky zamestnávateľov. Podnikatelia nové opatrenia kritizujú, považujú ich za administratívne náročné. Zákonom na nich štát prenáša rôzne byrokratické povinnosti a hrozí vysokými pokutami. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/novy-zakon-o-cezhranicnom-vysielani-zamestnancov-ma-zabranit-neplateniu-odvodov.html

Thumbnail for 18463

Nárok zamestnanca na dovolenku a jej čerpanie

Nárok zamestnanca na dovolenku upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. V článku sa venujeme podmienkam vzniku nároku na dovolenku, ako aj dôvodom, kedy možno dovolenku krátiť.

Výmera dovolenky
základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne,
zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, má nárok na 5 týždňov dovolenky.

Druhy dovolenky

Dovolenka za kalendárny rok

na jej vznik treba splniť tieto podmienky:

zamestnanec vykonával prácu v kalendárnom roku u jedného zamestnávateľa aspoň Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/narok-zamestnanca-dovolenku-cerpanie/

Thumbnail for 18266

V nelegálnom zamestnávaní má platiť „objektívna“ zodpovednosť zamestnávateľov

Od 18. júna by na zamestnávanie a vysielanie zamestnancov našich firiem do zahraničia a tých z cudziny na Slovensko mal platiť nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Zákonom by sa súčasne mal novelizovať aj Zákonník práce, zákon o inšpekcii práce a zákon o nelegálnom zamestnávaní. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/v-nelegalnom-zamestnavani-ma-platit-objektivna-zodpovednost-zamestnavatelov.html

Thumbnail for 17920

Vek odchodu do dôchodku sa bude postupne predlžovať

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu, ktorá určite bude zaujímať občanov v preddôchodkovom veku. V predmetnej informácii Sociálna poisťovňa uvádza, že od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek bude určovať s prihliadnutím na priemernú strednú dĺžku života. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRkA-UlV_6MJyjAfKtmfKBkk

Thumbnail for 17509

Od 18.6.2016 budú za nelegálne zamestnávanie (švarc systém) zodpovední a trestaní všetci podnikatelia!

Po novom budú zodpovední tiež objednávatelia služieb od tých podnikateľov, ktorí využívajú nelegálnu prácu živnostníkov a ďalších skupín osôb.Všetci podnikatelia si od 18.06.2016 budú musieť overovať tiež to, či zamestnanci ich dodávateľov náhodou nepracujú načierno. Prijatie práce či služby od takéhoto dodávateľa totiž znamená porušenie zákona a pokutu od inšpektorátu práce. Pozrite sa, ako sa mení zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a aké povinnosti či riziká z neho vyplývajú pre slovenských podnikateľov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/nelegalne-zamestnavanie-trestne-2016.xhtml

Thumbnail for 17474

Aké povinnosti v súvislosti s BOZP a PZS musí riešiť zamestnávateľ pri prijatí prvého zamestnanca

Povinnosti súvisiace zbezpečnosťou aochranou zdravia pri práci apracovnou zdravotnou službou si musí plniť každý zamestnávateľ. Aké povinnosti zamestnávateľovi vznikajú pri prijatí prvého zamestnanca? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/bozp-prvy-zamestnanec-povinnosti.xhtml

Thumbnail for 17121

Minimálna mzda v Rakúsku

Rakúsko patrí medzi menšiu skupinu členských krajín Európskej únie, kde nie je zákonom stanovená minimálna mzda pre všetky profesie a všetky vekové kategórie. Mzda je súčasťou a predmetom kolektívnych dohôd, ktoré uzatvárajú určité profesie so zamestnávateľmi, pričom v nich sú stanovené aj minimálne mzdové nároky, najmä cez najmenšiu hodinovú mzdu.

Národná minimálna mzda nie je stanovená len v niektorých členských krajinách EÚ, napríklad Dánsku, Taliansku, Fínsku, Švédsku alebo na Cypre. Taktiež nie je jednotná minimálna mzda Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/minimalna-mzda-rakusku/

Thumbnail for 17123

Formy mzdy

Mzda je cena práce, čo v praxi znamená, že ide o odmenu vyplácanú zamestnávateľom zamestnancovi za vykonanú prácu. Mzda je vždy výsledkom dopytu a ponuky na trhu práce, kde sa stretáva dopyt zo strany zamestnávateľov na určitý druh práce a ponuka zo strany zamestnancov na vykonanie tejto práce. Mzdové formy, rovnako ako aj druhy miezd určuje Zákonník práce.

Mzda môže byť peňažné alebo aj nepeňažné plnenie, pričom ide o odmeňovanie pracovníka za vykonanú prácu zo strany Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/formy-mzdy/

Thumbnail for 17006

Minimálna mzda v Anglicku

Minimálna mzda je najnižší plat, ktorý môže zamestnávateľ ponúknuť a zaplatiť zamestnancovi, ktorý je zamestnaný na riadny pracovný pomer. Minimálna mzda je vo väčšine krajín Európskej únie a to platí aj pre Anglicko. Na rozdiel od situácie u nás, nie je táto mzda platná pre úplne každého, ale je odstupňovaná od veku a od stavu zamestnanca.

Minimálna mzda v Anglicku, čiže vo Veľkej Británii, bola zavedená prvýkrát až v roku 1999, pričom cieľom bolo obmedziť príliš Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/minimalna-mzda-v-anglicku/