aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Účtovníctvo

Thumbnail for 28254

DPH v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Účtovanie DPH ustanovuje § 19 Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len Postupy účtovania v JÚ) nasledovne: „V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dph-v-jednoduchom-uctovnictve-v-roku-2017/

Thumbnail for 28219

Zásoby v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Zásady pre členenie majetku v jednoduchom účtovníctve sú definované v § 9 Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len Postupy účtovania v JÚ).

Zásoby sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zasoby-v-jednoduchom-uctovnictve-v-roku-2017/

Thumbnail for 28220

Zásoby v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Zásady pre členenie majetku v jednoduchom účtovníctve sú definované v § 9 Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len Postupy účtovania v JÚ).

Zásoby sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zasoby-v-jednoduchom-uctovnictve-v-roku-2017/

Thumbnail for 28204

Kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Zákon o účtovníctve predpisuje prepočítavať záväzky vyjadrené v cudzej mene na eurá referenčným výmenným kurzom Europskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska. Prepočet sa vykonáva:

v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň,
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej podnikajúcej osoby.

Spôsob prepočtu cudzej meny na eurá musí účtovná jednotka zahrnúť do účtovnej internej smernice.

Kurzové rozdiely vznikajú pri prepočte Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/kurzove-rozdiely-v-jednoduchom-uctovnictve-v-roku-2017/

Thumbnail for 28173

Účtovanie cenných papierov v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Z časového hľadiska poznáme v jednoduchom účtovníctve cenné papiere:

dlhodobé – s dobou splatnosti alebo použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
krátkodobé – s dobou splatnosti alebo použiteľnosti menej ako jeden rok

Cenné papiere v jednoduchom účtovníctve rozdeľujeme podľa viacerých faktorov:

Podľa charakteru:
majetkové cenné papiere, tými sú napríklad akcie, dočasné, podielové listy či družstevnícke podielové listy,
dlhové cenné papiere, tými sú napríklad dlhopisy, vkladové listy, vkladné knižky, poukážky či kupóny, zmenky, šeky, atď.
dispozičné cenné papiere, tými sú napríklad náložné listy, skladištné Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uctovanie-cennych-papierov-v-jednoduchom-uctovnictve-v-roku-2017/

Thumbnail for 28152

Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Za krátkodobý majetok sa v jednoduchom účtovníctve považuje majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo splatnosti je menej ako jeden rok. Krátkodobý finančný majetok sa v jednoduchom účtovníctve člení podľa § 9 ods. 8 Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/kratkodoby-financny-majetok-v-jednoduchom-uctovnictve-v-roku-2017/

Thumbnail for 28146

Záväzky v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Záväzky predstavujú existujúce povinnosti účtovnej jednotky k úhrade za obstaranie tovaru či služby. Záväzky je nutné v jednoduchom účtovníctve evidovať v knihe záväzkov v časovom slede na základe účtovných dokladov tak aby bolo možné ich stav preukázať. V tejto knihe sa účtujú záväzky z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb voči dodávateľom, záväzky z prijatých preddavkov, záväzky z finančných vzťahov – napríklad z úveru, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov.

V jednoduchom Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zavazky-v-jednoduchom-uctovnictve-v-roku-2017/

Thumbnail for 27802

Novinky v používaní registračnej pokladnice od 1.9.2017

Od septembra 2017 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu používať aj podnikatelia, ktorí v jednom mesiaci vydajú viac než 3 000 dokladov. Nadobudne totiž účinnosť novela zákona č. 180/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Ruší sa tak hranica pre počet vydaných pokladničných dokladov. Podnikateľov už nebude brzdiť počet vydaných dokladov. Budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu bez ohľadu na počet vydaných dokladov v jednom mesiaci.

Kto sa Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/pocet-blockov-z-virtualnej-pokladnice-bude-neobmedzeny/

Thumbnail for 27779

Zaúčtovanie odberateľskej faktúry, úhrady a preplatku faktúry v jednoduchom účtovníctve

Ako správne zaúčtovať preplatok, ktorý vám omylom zašle odberateľ? Ako zaúčtovať doklad o oprave základu dane – dobropis? Ako započítať pohľadávku či záväzok? Ako na účtovanie preplatku faktúry?

Ako zaúčtovať doklad o oprave základu dane v jednoduchom účtovníctve

Živnostník získal objednávku, ktorá zahŕňa aj dodávku elektroinštalačného materiálu. Vystavil faktúru FV 2016/06 na objednaný tovar v hodnote 658,- € a zaevidoval ju do knihy pohľadávok. Úhradu v hotovosti zaevidoval v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) ako úhradu faktúry, kde Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zauctovanie-odberatelskej-faktury-uhrady-a-preplatku-faktury-v-jednoduchom-uctovnictve-2/

Thumbnail for 27754

Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo

Kedy je prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo povinný a kedy dobrovoľný pre rok 2017?

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Jednoduché účtovníctvo môžu využívať:

Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri (§ 37 Obchodného zákonníka).
Fyzické osoby (FO), ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov s výnimkou fyzických osôb, ktoré Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/prechod-z-jednoducheho-na-podvojne-uctovnictvo-2/

Thumbnail for 27734

Účtovanie odvodov v jednoduchom účtovníctve

Účtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

Živnostník dostal už zo svojej zdravotnej poisťovne informáciu, že výška jeho preddavku na zdravotné poistenie je 61,81 €, ktoré bude musieť mesačne platiť do svojej zdravotnej poisťovne.

Tento svoj záväzok musí podnikateľ využívajúci jednoduché účtovníctvo zapísať do knihy záväzkov.

Zaúčtovať treba aj poplatok za vedenie účtu

Preddavok na poistné sa platí vždy do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac – to znamená napríklad za mesiac jún do 8. júla. V prípade, že splatnosť Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uctovanie-platby-do-poistovne-v-jednoduchom-uctovnictve/

Thumbnail for 27811

Účtovanie leasingu auta v jednoduchom účtovníctve

Účtovanie leasingu v jednoduchom účtovníctve upravuje Opatrenie č. MF/27076/2007-74 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.) Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/leasing-auta-jednoduchom-uctovnictve-2/

Thumbnail for 27691

Účtovanie hmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Ak je obstarávacia cena hmotného majetku nižšia ako 1 700 €, ale použiteľnosť tohto majetku je dlhšia ako rok, môže sa podnikateľ rozhodnúť, či ho zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať podľa doby použiteľnosti určenej odpisovou skupinou, alebo ho zaúčtuje do zásob – ako drobný hmotný majetok. Pripravili sme pre vás komplexný praktický príklad účtovania hmotného majetku v jednoduchom účtovníctve.

Živnostník sa rozhodol zakúpiť hmotný majetok, konkrétne registračnú pokladnicu, regále s vozíkom.

Evidencia hmotného majetku
Hmotný Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uctovanie-hmotneho-majetku-jednoduchom-uctovnictve/

Thumbnail for 27682

Postupy účtovania nehmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Ako správne zaúčtovať obstaranie nehmotného majetku v jednoduchom účtovníctve? V akej výške je možné zaradiť nehmotný majetok do dlhodobého majetku a v akej hneď do výdavkov? A čo účtovanie softvéru v podvojnom a jednoduchom účtovníctve – sú tam rozdiely?

Živnostník sa rozhodol si zakúpiť nehmotný majetok, konkrétne pokladničný a skladový softvér.

Účtovanie nehmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Postupy účtovania hovoria:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je v sume nad 2400€ je povinnosť zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku,
Nehmotný majetok (práva priemyselného Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/postupy-uctovania-nehmotneho-majetku-jednoduchom-uctovnictve/

Thumbnail for 27664

Uzávierkové operácie a inventarizácia v jednoduchom účtovníctve

Prinášame Vám prehľad toho, na čo všetko je nutné myslieť pri uzávierkových operáciách v jednoduchom účtovníctve s praktickými príkladmi.

V prémiovej časti obsahu nájdete:
Stravné
PHL a paušálna náhrada
Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve
Inventarizácie
Vzor Inventarizačného súpisu
Vzor Inventarizačného zápisu
Stravné

Živnostníkovi sa v októbri minuli stravné poukážky, preto si objednal ďalšie, ktoré spotrebuje do konca roka. Zaevidovanie v knihe záväzkov a v knihe cenín nájdete tu:

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uzavierkove-operacie-inventarizacia-jednoduchom-uctovnictve/