aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Účtovníctvo

Thumbnail for 29935

Novinky v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2018 s praktickými príkladmi

Začiatkom decembra bola schválená novela zákona o účtovníctve, ktorou pribudlo do zákona viacero úprav a zmien. Zmeny reflektujú najmä stále aktuálnu snahu vlády bojovať proti daňovým únikom. Pri niektorých ustanoveniach ide len o kozmetické zmeny, pri niektorých ide o dôležitejšie úpravy, ktoré sa budú týkať mnohých podnikateľov. Približujeme vám tie najdôležitejšie.

Prehodnotenie veľkostnej kategórie spoločnosti

V § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve dochádza k úprave povinnosti prehodnotiť veľkostnú kategóriu novovzniknutej účtovnej jednotky alebo účtovnej jednotky, ktorá Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/novinky-v-zakone-od-uctovnictve-o-1-1-2018-s-praktickymi-prikladmi/

Thumbnail for 29767

Virtuálna registračná pokladnica od 1.1.2018

Od 1. 1. 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zmeny sa výraznejšie dotknú aj virtuálnej registračnej pokladnice. Detailnejšie sa definuje virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad. Účelom je jednoznačne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikatelia, na ktorých sa podľa § 14 daňového poriadku vzťahuje elektronická komunikácia, sú povinní DÚ doručovať Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/virtualna-registracna-pokladnica-od-1-1-2018/

Thumbnail for 29689

Náklady a výnosy

Každá účtovná jednotka potrebuje poznať aktuálny stav výsledku hospodárenia. K základnému predpokladu jeho vyčíslenia patrí vyčíslenie nákladov a výnosov, ich vzájomným porovnaním vznikne výsledok hospodárenia.

Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov
na účtoch nákladov aj výnosov sa účtuje narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia – na začiatku účtovného obdobia sa začína s nulovým zostatkom, z konečných zostatkov je možné následne vypočítať výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie,
prírastky nákladov sa účtujú na strane Má Dať, prírastky výnosov Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/naklady-a-vynosy/

Thumbnail for 29683

Dane v podvojnom účtovníctve

Účtovanie daní v podvojnom účtovníctve predpisuje § 48 ods. 1 písm. d) Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 (Postupy účtovania v PÚ). Na základe daného opatrenia sa dane účtujú v účtovnej skupine 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.

341 – Daň z príjmov

Na tomto účte sa účtuje o dani z príjmov, kedy poplatníkom tejto dane je účtovná jednotka. Na ťarchu účtu sa účtujú jednotlivé preddavky na daň platené v priebehu účtovného obdobia, v prospech účtu sa účtuje Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dane-v-podvojnom-uctovnictve/

Thumbnail for 29617

Krátkodobý majetok v podvojnom účtovníctve

Krátkodobý majetok predstavuje obežné aktíva, ktoré sú časťou aktívnych položiek, do ktorých sa obvykle zahŕňajú zásoby, pohľadávky a krátkodobý finančný majetok. Krátkodobý majetok je charakteristický tým, že dĺžka jeho použiteľnosti je najviac 1 rok. Druhou charakteristikou je jeho okamžitá spotreba. Na rozdiel od dlhodobého majetku, ktorý sa do nákladov dostáva v podvojnom účtovníctve vo forme odpisov, krátkodobý majetok sa do nákladov účtuje okamžite po jeho obstaraní a v plnej výške.

Krátkodobý majetok sa člení podľa § Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/kratkodoby-majetok-v-podvojnom-uctovnictve/

Thumbnail for 29587

Výsledok hospodárenia

Na konci každého účtovného obdobia zisťuje každá účtovná jednotka, aký dosiahla výsledok hospodárenia. Výsledok hospodárenia je dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom umožňujúcim posúdiť hospodárenie účtovnej jednotky. Výsledok hospodárenia môže účtovná jednotka zisťovať aj priebežne, nielen na konci účtovného obdobia. Výsledok hospodárenia môže byť sledovaný mesačne či štvrťročne a priebežne môže byť posudzovaný s plánom, ktorý bol nastavený na príslušné účtovné obdobie. V rámci celoročného výsledku hospodárenia je nutné aby účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku, ktorá poskytne informácie Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/vysledok-hospodarenia/

Thumbnail for 29566

Zúčtovacie vzťahy

Zúčtovacie vzťahy sú veľmi dôležitou oblasťou podnikových financií. Sústreďujú sa v nich predovšetkým účty, na ktorých sa odráža vzťah účtovnej jednotky k okolitému svetu formou pohľadávok a záväzkov. Pohľadávky a záväzky predstavujú veľmi významné zložky aktív a pasív v podniku a preto sú pre dodávateľov a odberateľov najdôležitejšou časťou účtovníctva.

Zúčtovacie vzťahy

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy, je usporiadaná tak aby podávala obraz o:

pohľadávkach z obchodného styku – dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, poskytnuté zálohy dodávateľom, apod. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zuctovacie-vztahy/

Thumbnail for 29548

Odpisy v podvojnom účtovníctve

Odpisovanie predstavuje postupné zahrnovanie odpisov hmotného i nehmotného majetku do daňových výdavkov – výdavkov, ktoré ovplyvňujú základ dane.

Podrobné postupy odpisovania majetku sú definované v § 22 až § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Hmotný majetok

Hmotným majetkom, podliehajúcim odpisovaniu je:

samostatná hnuteľná vec prípadne súbor hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, vstupná cena je viac ako 1700 eur, doba použiteľnosti viac ako 1 rok,
budova a iná stavba,
pestovateľský celok trvalých porastov s dobou Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/odpisy-v-podvojnom-uctovnictve/

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva

Účtovná závierka predstavuje štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom podvojného účtovníctva. Zjednodušene teda, účtovná závierka zoskupuje informácie o celkovom hospodárení účtovnej jednotky – firmy. Jednoducho sa z nej dá zistiť, či spoločnosť vykazuje zisk, aké má aktíva, aká je výška záväzkov voči zamestnancom, apod.

Povinnosť účtovných jednotiek zostavovať účtovnú závierku ukladá zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Účtovná závierka sa zostavuje po zaúčtovaní všetkých účtovných operácií a uzatvorení účtov hlavnej knihy. Existuje niekoľko druhov účtovných závierok Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uctovna-zavierka-v-sustave-podvojneho-uctovnictva/

Thumbnail for 29501

Dlhodobý majetok v podvojnom účtovníctve

Dlhodobý majetok podniku predstavuje podstatu jeho majetkovej a jeho použiteľnosť musí byť viac ako 12 po sebe idúcich mesiacov. Obvykle sa jedná o použiteľnosť na niekoľko účtovných a zdaňovacích období. Na rozdiel od krátkodobého majetku nie je dlhodobý majetok obstarávaný za účelom spotreby a predaja, ale v prvom rade má umožňovať, uľahčovať či prípadne rozširovať existujúcu podnikateľskú činnosť. V článku si bližšie priblížime dlhodobý majetok a jeho účtovanie.

Hodnotu dlhodobého majetku nie je možné zúčtovať do Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/dlhodoby-majetok-v-podvojnom-uctovnictve/

Thumbnail for 29101

Zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V súvislosti s používaním virtuálnej registračnej pokladnice sa detailnejšie definuje virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad. Účelom je jednoznačne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice.

V zo snahy o elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnutie vyššej ochrany a bezpečnosti, či už pri výrobe pokladníc a aj Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-zakone-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-od-1-1-2018/

Thumbnail for 28752

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

Parlament dňa 11.10. 2017 schválil novelu zákona o účtovníctve, ktorou v tomto zákone nastáva od 1. 1. 2018 niekoľko významných zmien. Za porušenie zákona o účtovníctve bude možné zrušiť živnostenské oprávnenie a predĺži sa aj doba archivácie účtovných dokladov. Aké najvýznamnejšie zmeny nás čakajú od januára 2018 sa dozviete v článku.

1. Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov

Zosúlaďuje sa doba archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. V súlade s § Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-zakone-o-uctovnictve-od-1-1-2018/

Thumbnail for 28753

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

Parlament dňa 11.10. 2017 schválil novelu zákona o účtovníctve, ktorou v tomto zákone nastáva od 1. 1. 2018 niekoľko významných zmien. Za porušenie zákona o účtovníctve bude možné zrušiť živnostenské oprávnenie a predĺži sa aj doba archivácie účtovných dokladov. Aké najvýznamnejšie zmeny nás čakajú od januára 2018 sa dozviete v článku.

1. Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov

Zosúlaďuje sa doba archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. V súlade s § Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zmeny-v-zakone-o-uctovnictve-od-1-1-2018/

Thumbnail for 28572

Účtovná osnova pre podnikateľov 2017 – na stiahnutie

Účtová osnova pre podnikateľov je základným nástrojom, s ktorým pracuje každý účtovník, podnikateľ, či živnostník, ktorý sa zaujíma o svoje financie. Zákon o účtovníctve sa neustále mení a s ním aj účtová osnova, preto je dobré mať vždy po ruke jej aktuálne znenie, aby ste vedeli správne zaradiť všetky aktíva a pasíva vo svojom podnikaní. Prinášame vám preto účtovú osnovu práve prostredníctvom tohoto článku a nájdete ju tu aj na stiahnutie, aby ste ju mali Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uctovna-osnova-pre-podnikatelov-2017-na-stiahnutie/