aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Právo

Thumbnail for 22605

Ochrana príjmov pred legalizáciou trestnej činnosti

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRgYYItPWJ6bQDDulZX7UDBY

Thumbnail for 20528

Chcete ochrániť autorské dielo? Prezradíme vám ako

Výsledky tvorivej duševnej činnosti fyzických osôb možno ochrániť ako autorské diela. Zahŕňajú umeleckú alebo vedeckú oblasť. Môžu to byť diela slovesné, výtvarného umenia, fotografické, hudobné, audiovizuálne, divadelné, či architektonické. Pod ochranou sú aj počítačové programy.

Podmienky ochrany
Aby bol určitý výtvor chránený autorským právom, musí spĺňať pojmové znaky diela,
Autorské právo nechráni myšlienku, ale jej vyjadrenie v podobe diela,
Autorom môže byť len fyzická osoba bez ohľadu na vek, vzdelanie, či právnu spôsobilosť,
Autorské právo vzniká okamihom vyjadrenia diela v Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/chcete-ochranit-autorske-dielo-prezradime-vam-ako/

Thumbnail for 20536

Povinnosti konateľa s.r.o.

Konateľ „eseročky“ je osobou, ktorá sa stará ojej každodenný chod, jeho pôsobenie má teda najväčší bezprostredný dopad na stav, vakom sa spoločnosť nachádza. Zákon preto konateľom ukladá povinnosti, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť za spravovanú spoločnosť, a ktoré majú zabrániť poškodzovaniu spoločnosti a jej spoločníkov. Vnasledujúcom článku si predstavíme tie najdôležitejšie znich. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/sro/article/povinnosti-konatela-sro.xhtml

Thumbnail for 20373

Živnostník aj konateľom. A čo zákaz konkurencie?

Ak by som si založil spoločnosť s ručením obmedzením, kde by som bol konateľom alebo spoločníkom a vykonával by som rovnakú predmetnú konkurenčnú činnosť ako v prípade, keď som bol samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), tak by som porušoval ako konateľ alebo spoločník tejto s.r.o. zákaz konkurencie, ku ktorej som sa zaviazal v mandátnej zmluve po jej skončení ešte ako SZČO ? Tu je znenie z mandátnej zmluvy, pričom neuplynula požadovaná lehota: „Mandatár sa zaväzuje, Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/zivnostnik-aj-konatelom-a-co-zakaz-konkurencie-2.html

Thumbnail for 20317

Exekučné záložné právo zablokuje nehnuteľnosť dlžníka

Obchodnému partnerovi som požičal 25 000 € na základe zmluvy o pôžičke. Vyhral som súd a mám k dispozícii právoplatný rozsudok. Jediným hodnotným majetkom dlžníka je nehnuteľnosť 2-izbový byt. V súdnom konaní som požiadal o vydanie predbežného opatrenia. Súd predbežné opatrenie vydal a zablokoval byt až do právoplatného skončenia súdneho konania. V katastri nehnuteľností je na liste vlastníctva poznámka signalizujúca predbežné opatrenie súdu. V súčasnosti podávam návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi so žiadosťou o Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/exekucne-zalozne-pravo-zablokuje-nehnutelnost-dlznika.html

Thumbnail for 20299

Ako ochrániť svoje obchodné meno?

Za obchodné meno možno považovať názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Označenie podnikateľa obchodným menom je povinné. Každý podnikateľ musí mať svoje obchodné meno. Nesmie byť pritom zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Má tak predovšetkým odlišovaciu funkciu. Obchodné meno, ako predmet práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva, upravuje Obchodný zákonník.

Funkcia obchodného mena

Tak ako predmety práv priemyselného vlastníctva na označenia, má aj obchodné meno predovšetkým rozlišovaciu funkciu. Odlišuje jedného podnikateľa od druhého. Nesmie byť Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-obchodne-meno/

Thumbnail for 20005

Elektronické konanie o návrhoch na vydanie platobných rozkazov

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 sa momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza Návrh zákona o upomínacom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“), ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR ako iniciatívny materiál. V Slovenskej republike predstavujú najväčšiu skupinu súdnych konaní práve konania o návrhoch na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov. Cieľom predmetného zákona sleduje je Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRheLtIl8DVxjjAfKtmfKBkk

Thumbnail for 19998

Ako ochrániť ochrannú známku

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť. Tvoria ho najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal. Prípadne ich vzájomné kombinácie. Takéto označenie musí dokázať rozlíšiť tovary alebo služby dvoch rozličných pôvodcov.

Ako získať ochrannú známku

Prihlášku na predpísanom tlačive prijíma Úrad priemyselného vlastníctva SR. Môže ju podať fyzická alebo právnická osoba. V prípade kolektívnej ochrannej známky združenie fyzických alebo právnických osôb.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-ochrannu-znamku/

Thumbnail for 19913

Advokáti majú monopol na obhajobu v trestnom konaní

Som obvinený zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1 a 3 Trestného zákona. Nie je mi jasné, či si môžem zvoliť obhajcu z radov advokátov, alebo mi ho určí súd. Ak mi medzičasom advokáta určí súd, môžem si zvoliť nového obhajcu, alebo prichádza do úvahy aj taká možnosť, že by som sa obhajoval sám? Musím súhlasiť so zastupovaním advokáta advokátskym koncipientom na hlavnom pojednávaní? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/podnikanie/advokati-maju-monopol-na-obhajobu-v-trestnom-konani.html