Podnikateľský blog

Agregátor podnikateľských správ, dane a odvody, zákonník práce, právna poradňa, účtovníctvo.

Doplnkové dôchodkové sporenie u zamestnávateľa účtujúceho v JÚ

Doplnkovým dôchodkovým sporením v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z.n.p. je zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a zamestnávateľov na týmto zákonom uvedený účel, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa uvedeného zákona, a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xpLpGVMy1prA

Paušálne výdavky fyzickej osoby 2018

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka (§ 6 ods. 11 ZDP). Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xAg_rzFJ8D5c

Home office – kedy sa zavedenie práce z domu firmám oplatí

Pri téme práce zdomu neexistuje jeden správny názor. Jedna skupina odborníkov je presvedčená, že zamestnanci sú vďaka home officu efektívnejší, iná zas menuje negatíva. Isté je len to, že vurčitých prípadoch sa home office hodí viac ainokedy amenej. Pozrime sa na rozdiely. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/home-office-kedy-firmam-oplati.xhtml

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa GDPR od 25. 5. 2018

Čo sú osobné údaje? Kedy je súhlas na ich spracúvanie nevyhnutný anaopak kedy nie je potrebný? Aká forma súhlasu je akceptovateľná a aké požiadavky musí súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa GDPR od 25. 5. 2018 spĺňať? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/suhlas-spracuvanim-osobnych-udajov-gdpr-25-5-2018.xhtml

Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Máte malú firmu a nerobíte si finančný plán na nasledujúce mesiace? Určite nie ste jediný, no robíte podnikateľskú chybu. Neexistujúce finančné plánovanie je totiž jeden z dôvodov, prečo sa toľko malých firiem neudrží na trhu. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/financie/category/finacne-riadenie/article/podnikanie-bez-penazi-financny-plan.xhtml

Autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy v roku 2018

Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať elektronicky formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) s finančnou správou. Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi (ktorý vykonal registráciu) pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu, za ktorý chce odosielať podania elektronicky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xT6QOQea68B8

Pozrite si prehľad už zrealizovaných workshopov z projektu Podpora internacionalizácie

Prinášame vám prehľad workshopov v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikateľov, za Aktivitu 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania malých a stredných podnikateľov. Prehľad zahŕňa časový horizont február až máj 2018.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sbagency.sk/pozrite-si-prehlad-uz-zrealizovanych-workshopov-z-projektu-podpora-internacionalizacie

Thumbnail for 31535

Najmodernejší závod v Európe Minebea Mitsumi otvorila pri Košiciach

Japonská spoločnosť Minebea Mitsumi 15. júna 2018 slávnostne otvorila svoj najväčší závod v Európe v priemyselnom parku pri Košiciach. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bola pri tejto investícií od jej počiatku a je to náš ďalší úspešne realizovaný projekt. Náklady na túto investíciu sa odhadujú na 24 miliónov eur, Do roku 2022 MinebeaMitsumi investuje do tohto nového závodu 100 miliónov eur. Po postupnom úspešnom nábehu výroby firma uvažuje o rozšírení výroby s Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/novinky/najmodernejsi-zavod-v-europe-minebea-mitsumi-otvorila-pri-kosiciach

Minebea Mitsumi otvorila svoj najmodernejší závod v Európe

Japonská spoločnosť Minebea Mitsumi 15. júna 2018 slávnostne otvorila svoj najväčší závod v Európe v priemyselnom parku pri Košiciach. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bola pri tejto investícií od jej počiatku a je to náš ďalší úspešne realizovaný projekt. Náklady na túto investíciu sa odhadujú na 24 miliónov eur, Do roku 2022 MinebeaMitsumi investuje do tohto nového závodu 100 miliónov eur. Po postupnom úspešnom nábehu výroby firma uvažuje o rozšírení výroby s Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/novinky/minebea-mitsumi-otvorila-svoj-najmodernejsi-zavod-v-europe

Novú výšku poistného podnikateľom Sociálna poisťovňa oznámi listom

Vprípade, že živnostník alebo iná SZČO dosiahla za rok 2017 príjem vyšší ako je suma 5472 Eur, vzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa oznámi každej SZČO listom vznik, zánik alebo pokračovanie odvodovej povinnosti. Kedy môže SZČO očakávať list vpoštovej schránke? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/nova-vyska-poistneho-socialna-poistovna.xhtml

Kedy má zamestnanec nárok na voľno – prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Zakých dôvodov na strane zamestnávateľa musí byť zamestnancom poskytnuté pracovné voľno? Majú zamestnanci vtakomto prípade nárok na náhradu mzdy alebo majú neplatené voľno? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zamestnanec-narok-volno-prekazky-v-praci-zamestnavatela.xhtml

Podávanie dodatočného daňového priznania bez sankcií od správcu dane

Všetci daňovníci vedia, že ak poberajú v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy, na konci roka, resp. vo všeobecnosti do konca marca po uplynutí roka, sú povinní daň zo zdaniteľných príjmov vysporiadať. S vysporiadaním dane úzko súvisí zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v zn.n.p. a tiež zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Ak daňovník po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (RZ) lebo podaní daňového Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9fjAfKtmfKBkk

CEEC-China 16+1 Summit 2018, Sofia

Dátum: sobota, 07. júl 2018Miesto: National Palace of Culture, 1 Bulgaria Sq., Sofia, Bulharská republikaOrganizátor: Organizátor: China Chamber of International Commerce
Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že pri príležitosti 7. stretnutia predsedov vlád krajín strednej a východnej Európy a Číny ( 16 + 1 summit ) sa bude dňa 7. júla 2018 konať aj biznis fórum.
V prípade záujmu o toto podujatie a potreby bližších informácií Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/ceec-china-161-summit-2018-sofia

Živnostníci, získajte obedy zadarmo a 500 € ako bonus

Živnostníci spadajú do kategórie daňovníkov, ktorí majú právo predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania o 3 celé kalendárne mesiace. Všetci, ktorí túto možnosť pre rok 2017 využili, musia teda daňové priznanie podať najneskôr do 30. júna. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/stravne-a-pracovne-cesty/article/zivnostnici-obedy-zadarmo-500-eur-bonus.xhtml

Franchising a možnosti jeho praktického využitia v podnikaní

V odborných článkoch sa často hovorí, že franchising je možné využiť takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Sú však sektory, kde sa benefity franchisingu prejavujú vo väčšej miere. Ktoré sektory sú najvhodnejšie na franchising? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/category/franchisingove-podnikanie/article/franchising-moznosti-praktickeho-vyuzitia.xhtml

Úvery v jednoduchom účtovníctve

Prijaté krátkodobé aj dlhodobé úvery a pôžičky sa u dlžníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva evidujú v Knihe záväzkov, t.j. nie je dôležité, či ide o prijatie dlhodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti viac ako jeden rok) alebo o prijatie krátkodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti najviac jeden rok). Rovnako nie je dôležité, či poskytovateľom úveru resp. pôžičky je banková inštitúcia alebo iný subjekt. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9f1UWBS0tlgLw

Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018

Dnes sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka celoslovenského projektu Mladý inovatívny podnikateľ 2018. Jeho úlohou je vyzdvihnúť apredstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania a zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vitazi-mlady-inovativny-podnikatel-2018.xhtml

Povinnosti živnostníka voči Sociálnej poisťovni

V súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárom roku, za ktorý bol jej príjem z podnikania vyšší ako 12 – násobok vymeriavacieho základu, čo je 50 % z dosiahnutej priemernej mzdy mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa súčasného právneho stavu živnostník nemá povinnosť sa prihlasovať do Sociálne poisťovne. Platí to tak pre začínajúceho živnostníka ako aj pre živnostníka, ktorý Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9fT6QOQea68B8

Vladimíra Neuschlová: Triasol sa mi hlas, ale bola som si stopercentne istá, že dávam výpoveď

Vladi Neuschlová podniká ako líderšip konzultantka akoučka, ktorá pracuje s podnikateľmi alídrami rôznych spoločností na Slovensku aj vzahraničí. Keby ste sa ma pred týmto rozhovorom opýtali, čo si myslím očloveku, ktorý odišiel zdobre platenej top manažérskej pozície vnadnárodnej firme, aby vyskúšal vlastné podnikanie, povedala by som, že sa zbláznil. Dnes mám iný názor a viem, že aj desať rokov úspešnej kariéry môže byť krátka doba na to, aby človeku poskytla pocit šťastia aistotu, že mu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/inspiracia/category/domace-pribehy/article/vladimira-neuschlova-davam-vypoved.xhtml

Prečo je pre firmy výhodné zamestnať mamičky po rodičovskej dovolenke? Benefity vás prekvapia

Návrat mamičiek do práce môže byť po rokoch na materskej (rodičovskej) dovolenke zložitý. Stretávajú sa spredsudkami zamestnávateľov otom, že ich pracovný výkon nebude taký, ako predtým. Dôvodov prečo áno je však oveľa viac apre firmy môže zamestnávanie mamičiek priniesť možno na prvý pohľad nečakané benefity. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/zamestnananie-mamiciek-rodicovskej-dovolenke-benefity.xhtml

Thumbnail for 31484

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2018

Dátum: 11 – 14 október 2018Miesto: Agrokomplex Nitra Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR, spoluorganizátor pre nábor účastníkov je agentúra SARIO Kontakt:

Dominika Porubská, E: porubska@sario.sk, Dominika Horská, E: horska@sario.sk,

Vážený obchodný partner,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, SARIO, Vám ponúka možnosť zúčastniť sa expozície v spoločnom stánku MH SR a prezentovať Vaše produkty a služby na 25. ročníku prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/autosalon-autoshow-nitra-2018

Povinnosť firiem zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 1.11.2018 do 31.12.2019

Takmer všetky firmy budú mať od 1.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj – informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Bližšie informácie o tejto povinnosti prinášame v nasledovnom článku. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-obchodneho-registra.xhtml

Prehľad platenia preddavkov na daň a povinného poistného v roku 2018 pri 13. a 14 príjme zo závislej činnosti FO

Daň z príjmov

– bez podmienok a zdanený v plnej sume ako príjem zo závislej činnosti.

Zdravotné poistenie

– vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,

– pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4.2018 nepretržite aspoň 24 mesiacov (2 roky),

– do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahrnie suma do výšky 500 €.

Sociálne poistenie

– bez podmienok, zníženie vymeriavacieho základu do výšky 500 € sa neuplatní. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRuHcQSbsZ1odWcEWLDBR_98

Registračný formulár Podnikateľská misia do Fínska

Názov spoločnosti *

Sídlo spoločnosti (ulica, mesto, PSČ, okres,kraj) *

Zameranie/odvetvie (v anglickom jazyku) *

Profil spoločnosti (stručný popis spoločnosti v rozsahu max 300 znakov, v anglickom jazyku) *

Fakturačné údaje
IČO *

DIČ

IČ (DPH)

Web

Kontaktná osoba *

Email *

Telefón *

Účastník 1
Meno a priezvisko 1. účastníka *
Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/registracny-formular-podnikatelska-misia-do-finska-0

Ako uchopiť marketing, keď začínate podnikať

Pri podnikaní sa marketingu nevyhnete. Ak teda nemáte pár veľkých, istých odberateľov a robíte služby len pre nich. Všetci ostatní, malí aj veľkí biznismeni, potrebujú dať svetu o sebe vedieť, aby získavali audržiavali platiacich klientov a aby ich firma fungovala. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/marketing/article/ako-uchopit-marketing-ked-zacinate.xhtml

Zaži vďaka Národnému projektu NPC v regiónoch nezabudnuteľnú podnikateľskú cestu

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v zahraničí a získajte novú skúsenosť a kontakty, ktoré pomôžu v rozvoji Vášho podnikania.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sbagency.sk/zazi-vdaka-narodnemu-projektu-npc-v-regionoch-nezabudnutelnu-podnikatelsku-cestu

Elektronická komunikácia FO od 1. júla 2018

Povinná elektronická komunikácia sa od 1. júla 2018 rozširuje na všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov (napríklad živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a pod.). Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje (napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne – FO, ktoré podnikajú v zmysle podmienok obchodného zákonníka a Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRuHcQSbsZ1odT6QOQea68B8

VÝZVA: Získajte dlhodobé individuálne poradenstvo – bezplatné, komplexné riešenia pre rozvoj vášho biznisu

Hľadáte bezplatnú podporu vo vašom podnikaní? Potrebujete posunúť svoj biznis vpred? U nás môžete bezplatne získať dlhodobé individuálne poradenstvo pod dohľadom skúseného experta. Až 80 hodín konzultácií zdarma! Práve sme otvorili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sbagency.sk/vyzva-ziskajte-dlhodobe-individualne-poradenstvo-bezplatne-komplexne-riesenia-pre-rozvoj-vasho

Thumbnail for 31459

Podnikateľská misia do Nórska pri príležitosti prezidentskej návštevy Andreja Kisku v Nórskom kráľovstve

Pri príležitosti prezidentskej návštevy Andreja Kisku do Nórskeho kráľovstva sa SARIO spolu s Veľvyslanectvom SR v Osle a Kanceláriou prezidenta SR podieľalo na organizácii podnikateľskej misie, ktorá sa konala počas dní 4. – 6. 6. 2018. Cieľom bolo prezentovanie výhod podnikateľského a investičného prostredia Slovenska, ako aj nadviazanie a posilnenie spolupráce medzi slovenskými a nórskymi podnikateľmi.

Jedným z hlavých bodov programu podnikateľskej misie bol investičný seminár, ktorý sa konal v pondelok 4. 6. 2018 v sídle Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sario.sk/sk/novinky/podnikatelska-misia-do-norska-pri-prilezitosti-prezidentskej-navstevy-andreja-kisku-v