aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Podnikanie

Doplnkové dôchodkové sporenie u zamestnávateľa účtujúceho v JÚ

Doplnkovým dôchodkovým sporením v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z.n.p. je zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a zamestnávateľov na týmto zákonom uvedený účel, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa uvedeného zákona, a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xpLpGVMy1prA

Paušálne výdavky fyzickej osoby 2018

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka (§ 6 ods. 11 ZDP). Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xAg_rzFJ8D5c

Home office – kedy sa zavedenie práce z domu firmám oplatí

Pri téme práce zdomu neexistuje jeden správny názor. Jedna skupina odborníkov je presvedčená, že zamestnanci sú vďaka home officu efektívnejší, iná zas menuje negatíva. Isté je len to, že vurčitých prípadoch sa home office hodí viac ainokedy amenej. Pozrime sa na rozdiely. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/zamestnanci-a-hr/article/home-office-kedy-firmam-oplati.xhtml

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa GDPR od 25. 5. 2018

Čo sú osobné údaje? Kedy je súhlas na ich spracúvanie nevyhnutný anaopak kedy nie je potrebný? Aká forma súhlasu je akceptovateľná a aké požiadavky musí súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa GDPR od 25. 5. 2018 spĺňať? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/suhlas-spracuvanim-osobnych-udajov-gdpr-25-5-2018.xhtml

Autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy v roku 2018

Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať elektronicky formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) s finančnou správou. Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi (ktorý vykonal registráciu) pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu, za ktorý chce odosielať podania elektronicky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xT6QOQea68B8

Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Máte malú firmu a nerobíte si finančný plán na nasledujúce mesiace? Určite nie ste jediný, no robíte podnikateľskú chybu. Neexistujúce finančné plánovanie je totiž jeden z dôvodov, prečo sa toľko malých firiem neudrží na trhu. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/financie/category/finacne-riadenie/article/podnikanie-bez-penazi-financny-plan.xhtml

Pozrite si prehľad už zrealizovaných workshopov z projektu Podpora internacionalizácie

Prinášame vám prehľad workshopov v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikateľov, za Aktivitu 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania malých a stredných podnikateľov. Prehľad zahŕňa časový horizont február až máj 2018.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.sbagency.sk/pozrite-si-prehlad-uz-zrealizovanych-workshopov-z-projektu-podpora-internacionalizacie

Podávanie dodatočného daňového priznania bez sankcií od správcu dane

Všetci daňovníci vedia, že ak poberajú v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy, na konci roka, resp. vo všeobecnosti do konca marca po uplynutí roka, sú povinní daň zo zdaniteľných príjmov vysporiadať. S vysporiadaním dane úzko súvisí zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v zn.n.p. a tiež zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Ak daňovník po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (RZ) lebo podaní daňového Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9fjAfKtmfKBkk

Kedy má zamestnanec nárok na voľno – prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Zakých dôvodov na strane zamestnávateľa musí byť zamestnancom poskytnuté pracovné voľno? Majú zamestnanci vtakomto prípade nárok na náhradu mzdy alebo majú neplatené voľno? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zamestnanec-narok-volno-prekazky-v-praci-zamestnavatela.xhtml

Novú výšku poistného podnikateľom Sociálna poisťovňa oznámi listom

Vprípade, že živnostník alebo iná SZČO dosiahla za rok 2017 príjem vyšší ako je suma 5472 Eur, vzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa oznámi každej SZČO listom vznik, zánik alebo pokračovanie odvodovej povinnosti. Kedy môže SZČO očakávať list vpoštovej schránke? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/nova-vyska-poistneho-socialna-poistovna.xhtml

Úvery v jednoduchom účtovníctve

Prijaté krátkodobé aj dlhodobé úvery a pôžičky sa u dlžníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva evidujú v Knihe záväzkov, t.j. nie je dôležité, či ide o prijatie dlhodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti viac ako jeden rok) alebo o prijatie krátkodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti najviac jeden rok). Rovnako nie je dôležité, či poskytovateľom úveru resp. pôžičky je banková inštitúcia alebo iný subjekt. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9f1UWBS0tlgLw