Dôležitým daňovo optimalizačným nástrojom, ktorý sa v praxi často používa je voľba spôsobu odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Túto možnosť dáva podnikateľom zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). V § 22 až § 29 zákon presne ustanovuje a charakterizuje hmotný a nehmotný majetok odpisovaný a neodpisovaný, vstupnú cenu odpisovaného majetku, odpisovanie prenajatého majetku (finančný lízing), formy odpisovania a technické zhodnotenie majetku.

Čo Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/odpisovanie-majetku-danova-optimalizacia-roku-2018/