aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Ochrana podnikateľa

Thumbnail for 21107

Ako sa brániť v rámci hospodárskej súťaže

Súťaž medzi podnikateľmi by mala byť základným mechanizmom trhovej ekonomiky. Podporuje inovácie, znižuje výrobné náklady a zvyšuje výkonnosť celého hospodárstva. Firmy poháňané konkurenciou sa snažia ponúkať kvalitnejšie výrobky za nižšie ceny. Aby súťaž riadne fungovala, súťažné právo zakazuje praktiky, ktoré ju obmedzujú.

Chrániť a podporovať hospodársku súťaž a vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj má na Slovensku Protimonopolný úrad SR. Právomoci na sledovanie protisúťažných konaní má aj Európska komisia.

Úlohou Protimonopolného úradu SR je zasahovať proti zakázaným Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ako-sa-branit-v-ramci-hospodarskej-sutaze/

Ako ochrániť práva súvisiace s autorským právom

V rámci ochrany práv súvisiacich s autorským právom možno chrániť aj umelecké výkony (spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukové záznamy (záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálne záznamy (záznam športového podujatia) a tiež vysielania.

Práva výkonných umelcov

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ako-ochranit-prava-suvisiace-s-autorskym-pravom/

Thumbnail for 20528

Chcete ochrániť autorské dielo? Prezradíme vám ako

Výsledky tvorivej duševnej činnosti fyzických osôb možno ochrániť ako autorské diela. Zahŕňajú umeleckú alebo vedeckú oblasť. Môžu to byť diela slovesné, výtvarného umenia, fotografické, hudobné, audiovizuálne, divadelné, či architektonické. Pod ochranou sú aj počítačové programy.

Podmienky ochrany
Aby bol určitý výtvor chránený autorským právom, musí spĺňať pojmové znaky diela,
Autorské právo nechráni myšlienku, ale jej vyjadrenie v podobe diela,
Autorom môže byť len fyzická osoba bez ohľadu na vek, vzdelanie, či právnu spôsobilosť,
Autorské právo vzniká okamihom vyjadrenia diela v Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/chcete-ochranit-autorske-dielo-prezradime-vam-ako/

Thumbnail for 20459

Reštaurácie verzus hygienici: Akoby sa varilo pre NASA

Tatarák zo soba, hovädzina, ktorá vyzrievala niekoľko týždňov alebo aj mesiacov, aby mäso získalo nezameniteľnú orieškovú chuť… To sú bežné pochúťky v škandinávskych reštauráciách, ktoré momentálne udávajú smer v svetovej gastronómii. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-31/restauracie-verzus-hygienici-akoby-sa-varilo-pre-nasa.html

Thumbnail for 20299

Ako ochrániť svoje obchodné meno?

Za obchodné meno možno považovať názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Označenie podnikateľa obchodným menom je povinné. Každý podnikateľ musí mať svoje obchodné meno. Nesmie byť pritom zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Má tak predovšetkým odlišovaciu funkciu. Obchodné meno, ako predmet práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva, upravuje Obchodný zákonník.

Funkcia obchodného mena

Tak ako predmety práv priemyselného vlastníctva na označenia, má aj obchodné meno predovšetkým rozlišovaciu funkciu. Odlišuje jedného podnikateľa od druhého. Nesmie byť Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-obchodne-meno/

Thumbnail for 20005

Elektronické konanie o návrhoch na vydanie platobných rozkazov

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 sa momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza Návrh zákona o upomínacom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“), ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR ako iniciatívny materiál. V Slovenskej republike predstavujú najväčšiu skupinu súdnych konaní práve konania o návrhoch na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov. Cieľom predmetného zákona sleduje je Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRheLtIl8DVxjjAfKtmfKBkk

Thumbnail for 19998

Ako ochrániť ochrannú známku

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť. Tvoria ho najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal. Prípadne ich vzájomné kombinácie. Takéto označenie musí dokázať rozlíšiť tovary alebo služby dvoch rozličných pôvodcov.

Ako získať ochrannú známku

Prihlášku na predpísanom tlačive prijíma Úrad priemyselného vlastníctva SR. Môže ju podať fyzická alebo právnická osoba. V prípade kolektívnej ochrannej známky združenie fyzických alebo právnických osôb.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-ochrannu-znamku/

Thumbnail for 19711

Ako ochrániť dizajn

Za dizajn možno považovať vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti spočívajúcu v rozpoznateľných znakoch. Môžu nimi byť línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku. Prípadne tiež jeho zdobenia. Musí byť každopádne nový a mať osobitý charakter. Len takýto dizajn môže byť zapísaný do registra dizajnov.

Čo má obsahovať prihláška

Prihláška dizajnu musí obsahovať vyplnenú žiadosť o zápis do registra. Ďalej určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, alebo na ktorom je použitý. Tiež vyobrazenie každého Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ako-ochranit-dizajn/

Thumbnail for 19216

Centrálny register exekúcií začne tohto roku fungovať pre verejnosť

Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkrétnymi záznamami od súdnych exekútorov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRqGKtiOouqCb1UWBS0tlgLw

Thumbnail for 19379

Máte dokumenty v bezpečí?

Možno to ani len netušíte, ale vaše dokumenty sú vo firme pravidelne vystavené bezpečnostným rizikám. Apritom chrániť dôverné informácie môže byť veľmi jednoduché! Prezradíme, na čo si dávať pozor a akým chybám sa vyvarovať pri správe dôležitých dokumentov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/category/manazment-a-strategia/article/mate-dokumenty-v-bezpeci.xhtml

Thumbnail for 19349

Ako ochrániť úžitkový vzor

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení. Môžu byť výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Práva a povinnosti vznikajúce z ich vytvorenia a uplatnenia zastrešuje zákon o úžitkových vzoroch.

Čo je možné chrániť úžitkovým vzorom

Možno ním ochrániť technické riešenie, ktoré je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Čo nemožno ochrániť úžitkovým vzorom

Ochrániť nemožno:

technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi
odrody rastlín a Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ochranit-uzitkovy-vzor/

Thumbnail for 18961

Rozhodcovská platforma riešenia sporov on-line

V dnešnej dobe existuje už iba málo ľudí, ktorí doposiaľ nikdy nevyužili možnosť nákupu cez internetový predaj, tzv. e-shop. V poslednej dobe sledujeme obrovský nárast počtu e-shopov, ktorým však čím ďalej tým viac vyplývajú najmä z legislatívy Európskej únie mnohé povinnosti a obmedzenia súvisiace s ochranou spotrebiteľa. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRmFPHmuJHGMF1UWBS0tlgLw

Thumbnail for 18688

Od 1. 7. 2016 si môžete dlžníka preveriť v centrálnom registri exekúcií

Od 1. 7. 2016 bude pre verejnosť dostupný centrálny register exekúcií. Aké informácie v ňom bude možné získať? Prinášame vám prehľad najdôležitejších údajov evidovaných v tomto registri a výhody s ním spojené nielen pre podnikateľov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/category/vymahanie-pohladavok/article/centralny-register-exekucii-2016.xhtml