aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Kategória: Dane a odvody

Thumbnail for 31017

Nadmerný odpočet DPH v roku 2018

Daň z pridanej hodnoty na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Nadmerný odpočet DPH je častým problémom mnohých podnikateľov, nadmerný odpočet DPH, ako aj jeho vrátenie upravuje ustanovenie § 79 zákona o DPH. Dočítate sa aj o tom ako funguje nadmerný odpočet DPH a daňová kontrola.

Čo znamená pojem „nadmerný odpočet“?

Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nadmerny-odpocet-roku-2018/

Thumbnail for 30845

Osoby povinné platiť DPH a ich povinnosti v roku 2018

S daňou z pridanej hodnoty sa stretáva každý. V konečnom dôsledku ju platí vždy nakoniec spotrebiteľ – najčastejšie občan. Do štátneho rozpočtu ju však odvádzajú osoby, ktorým to určuje zákon o dani z pridanej hodnoty. Jedným z najdôležitejších paragrafov v zákone o DPH je § 69. Tento predpis ustanovuje povinnosti osôb z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Ako ďalej zistíte, povinnosti odvádzať DPH nevyplývajú len platiteľom, ale napríklad aj fyzickým osobám. Na účely tohto Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/osoby-povinne-platit-dph-ich-povinnosti-v-roku-2018/

Thumbnail for 30821

Prenos daňovej povinnosti v roku 2018

Daň z pridanej hodnoty funguje na jednoduchom mechanizme. Platiteľ DPH je povinný uplatňovať v cene predaných tovarov a služieb DPH a zároveň má nárok na odpočet DPH z prijatých plnení. Takýmto spôsobom sa teda zdaňuje len pridaná hodnota v každom článku obchodného reťazca. Väčšinou sa takýto proces deje medzi dvoma subjektmi – dodávateľ a odberateľ. Sú však prípady, kedy výstup aj vstup DPH vykoná jedna a tá istá osoba. Vtedy ide o prenos daňovej povinnosti. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/prenos-danovej-povinnosti-v-roku-2018/

Thumbnail for 30800

Transferové oceňovanie v roku 2018

Pravidlá transferového oceňovania platia v slovenskej legislatíve už veľa rokov. Najskôr sa týkali len zahraničných závislých osôb, od roku 2015 sa však týkajú aj tuzemských závislých osôb. Asi už prevažná väčšina slovenských podnikateľov vie, čo to transferové oceňovanie je a aké povinnosti im z toho vyplývajú. Zopakujme si na začiatok v skratke, ako transferové oceňovanie funguje a následne, aké zmeny nastali od roku 2018.

Pravidlá transferového oceňovania

Pravidlá oceňovania transferov boli do slovenskej legislatívy zakotvené z Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/transferove-ocenovanie-v-roku-2018/

Thumbnail for 30743

Kontrolný výkaz DPH

Opatrením Ministerstva financií bol na Slovensku ustanovený nový vzor kontrolného výkazu k DPH, ktorý sa používa od 1. januára 2017.

Kontrolný výkaz musí podľa § 78a ods. 2 písm. a) zákona o DPH platného od 1. januára 2017 obsahovať údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/kontrolny-vykaz-dph/

Thumbnail for 30731

Daňové priznanie za rok 2017 – odpočet daňovej straty z minulých rokov

V nasledujúcom článku si na príklade vysvetlíme spôsob vyplnenia daňového priznania podnikateľa (fyzickej osoby), ktorý dosiahol za rok 2017 niekoľko druhov príjmov a uplatňuje si daňové straty alebo ich časti z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Príjmy, z ktorých sa môže vykázať daňová strata

− len z tzv. „aktívnych príjmov“, ktorými sú príjmy:

príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov)
Príjmy, z Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-priznanie-za-rok-2017-odpocet-danovej-straty-z-minulych-rokov/

Thumbnail for 30695

Daňové priznanie za rok 2017 – najčastejšie chyby

Pred podaním daňového priznania si skontrolujte, či máte vyplnené všetko, čo je potrebné. Daňovníci, ktorí vypĺňajú tlačivo na stránke Finančnej správy SR, sú upozornení priamo systémom, keď vyplnené tlačivo obsahuje chyby. Ak vypĺňate tlačivo daňového priznania ručne, treba si dávať obzvlášť pozor.

V nasledujúcom článku prinášame zoznam položiek, ktorým treba venovať pozornosť a dôkladne ich skontrolovať. Pomôžeme vám tak, aby ste sa vyhli najčastejšie sa vyskytujúcim chybám pri podávaní daňového priznania za rok 2017. Platí Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-priznanie-za-rok-2017-najcastejsie-chyby/

Thumbnail for 30655

Úroky a ich vplyv na základ dane v roku 2018

Úrok je jedným z najdôležitejších finančných pojmov. Zjednodušene predstavuje cenu požičaných peňazí. Na jednej strane vždy vystupuje ten, kto peniaze požičiava (veriteľ) a na strane druhej ten, čo si požičiava (dlžník). Pre veriteľa je úrok príjmom, pre dlžníka naopak nákladom. To, či nákladový úrok môže byť aj daňovo uznaným výdavkom, závisí od viacerých faktorov.

V prémiovej časti obsahu nájdete:
Spriaznená alebo nezávislá osoba
Úroky pri úvere na obstaranie majetku
Na koho sa pravidlá nízkej kapitalizácie nevzťahujú
Pravidlá transferového oceňovania
Úroky z Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/uroky-vplyv-zaklad-dane-roku-2018/

Thumbnail for 30600

Zvýšia sa vám sociálne odvody v roku 2018? Poradíme vám, ako ušetríte!

Živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu do 3. apríla tohto roka (keďže 31. marca je sobota a 2. apríla je Veľkonočný pondelok) daňovému úradu oznámiť, že si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 predlžujú o najviac tri mesiace.

Ak mali aj príjmy zo zahraničia, môžu si lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok predĺžiť až o šesť mesiacov. Odklad povinnosti podať daňové priznanie pritom posunie nielen splatnosť dane z príjmov (zo Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/zvysia-sa-vam-socialne-odvody-v-roku-2018-poradime-vam-ako-usetrite/

Thumbnail for 30572

Inventarizácia majetku a záväzkov v roku 2018

Inventarizáciou podnikateľ overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Povinnosť inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplýva zo zákona o účtovníctve a vykonáva sa najmenej raz za 4 roky.

Inventarizácia zásob a peňažných prostriedkov

Inventarizácia sa vykonáva ku dňu zostavenia riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky. Inventarizácia zásob a peňažných prostriedkov sa môže vykonávať aj v priebehu účtovného obdobia.

Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti je potrebné vykonať najmenej 1 krát za účtovné obdobie. Peňažné prostriedky v hotovosti Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/inventarizacia-majetku-zavazkov-roku-2018/

Thumbnail for 30551

Náklady na kanceláriu v byte/dome podnikateľa v roku 2018

Pracovať z bytu alebo z rodinného domu je pre mnohých podnikateľov samozrejmá a hlavne prijateľnejšia verzia, než si zbytočne prenajímať kancelárske alebo obchodné priestory. Pri nákladoch na kanceláriu v byte alebo dome podnikateľa rozlišujeme dve verzie podnikania a s nimi spojené aj uplatňovanie daňových výdavkov. Podnikanie v rodinnom dome (byte) bez zriadenia riadnej prevádzky, alebo podnikanie v rodinnom dome so zriadením riadnej prevádzky. Kedy je ktorý spôsob výhodnejší a čo je potrebné urobiť z hľadiska Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/naklady-kancelariu-bytedome-podnikatela-roku-2018/

Thumbnail for 30525

Lízing z daňového pohľadu v roku 2018

Nákup majetku, napríklad auta či strojov, formou lízingu je často používaným spôsobom zaobstarania majetku do podnikania. Majetok je síce stále právne vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, avšak používať ho môže podnikateľ. Hlavnou výhodou lízingu je lepší cash-flow, keďže nemusíte celú vstupnú cenu zaplatiť naraz. Môžete majetok používať, ale splácate ho postupne. Náklady na takýto majetok okrem toho idú do daňových výdavkov rovnako, ako je to v prípade kúpeného majetku.

V prémiovej časti obsahu sa dočítate:
Lízing a daň Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/lizing-danoveho-pohladu-roku-2018/

Thumbnail for 30474

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb 2018- povinné môžu byť aj pri dani nižšej ako 2 500 eur

Preddavky na daň z príjmov je povinný platiť ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Pozor! Posledná známa povinnosť však nie je totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní.

Zbystriť pozornosť by mali tí daňovníci, ktorí si v daňovom priznaní za rok 2017 uplatňujú:

nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela),
daňovú úľavu na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), prípadne niektoré z týchto úľav súčasne.

V článku sa pozrieme na to, ako a kedy Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/preddavky-na-dan-z-prijmov-fyzickych-osob-2018-povinne-mozu-byt-aj-pri-dani-nizsej-ako-2-500-eur/

Thumbnail for 30438

Technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku 2018

Technické zhodnotenie je prirodzenou súčasťou majetku a v podnikateľskej praxi má v konkrétnych situáciách opodstatnenie. Nezabúdajte však na to, že technické zhodnotenie je dôležité správne zvládnuť aj z daňového hľadiska.

V prémiovej časti nájdete tieto témy:
Čo je technické zhodnotenie – definícia,
Technické zhodnotenie odpisovanie v prvom roku,
Technické zhodnotenie prenajatej budovy, nehnuteľnosti,
Technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky.

Zákon o dani z príjmov, úplné znenie, nájdete tu.

Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/technicke-zhodnotenie-hmotneho-a-nehmotneho-majetku-2018/

Thumbnail for 30384

Daňové priznanie za rok 2017 – živnostník (SZČO) uplatňujúci si paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú pre živnostníka (SZČO) jednu z možností, ako si uplatniť výdavky a optimalizovať tak svoju daň z príjmov. Zákonom je fixne stanovená percentuálna výška, ktorú si môže daňovník uplatniť z príjmov dosiahnutých z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V článku si ukážeme, kto a za akých okolností si môže uplatniť paušálne výdavky a na príklade si vysvetlíme, ako ich vypočítať a ako vyplniť daňové priznanie za rok 2017. Nájdete tu postup Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-priznanie-2017-zivnostnik-szco-uplatnujuci-si-pausalne-vydavky/

Thumbnail for 30321

Daňové a odvodové úľavy na trináste a štrnáste platy-podmienky, príklady

Parlament schválil čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych miezd pre zamestnancov od daní a odvodov. Daňové a odvodové úľavy na časť trinásteho a štrnásteho platu sa budú týkať nielen súkromného sektora, ale aj zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Nová legislatívna úprava však neprikazuje zamestnávateľom tieto platy vyplácať. Bude tak na rozhodnutí samotného zamestnávateľa, či trinásty a štrnásty plat svojmu zamestnancovi vyplatí, alebo nie.

Úľava len zo sumy 500 eur

Ak zamestnávateľ dobrovoľne vyplatí zamestnancovi trinásty, Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/danove-odvodove-ulavy-na-trinaste-strnaste-platy-podmienky-priklady/

Thumbnail for 30309

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2018

Nezdaniteľné minimum znižuje daňovníkom zaplatenú daň. V roku 2018 sa nezdaniteľná časť základu dane (nezdaniteľné minimum) zvyšuje v porovnaní s rokom 2017. Prinášame súhrn všetkých nezdaniteľných častí základu dane pre rok 2018.

Nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť na príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Nie je pritom dôležité či má daňovník len jeden druh príjmov alebo viacero. Pri daňovom priznaní existuje ešte aj nezdaniteľná časť základu Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/nezdanitelna-cast-zakladu-dane-roku-2018/

Thumbnail for 30303

Odpisovanie majetku a daňová optimalizácia v roku 2018

Dôležitým daňovo optimalizačným nástrojom, ktorý sa v praxi často používa je voľba spôsobu odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Túto možnosť dáva podnikateľom zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). V § 22 až § 29 zákon presne ustanovuje a charakterizuje hmotný a nehmotný majetok odpisovaný a neodpisovaný, vstupnú cenu odpisovaného majetku, odpisovanie prenajatého majetku (finančný lízing), formy odpisovania a technické zhodnotenie majetku.

Čo Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/odpisovanie-majetku-danova-optimalizacia-roku-2018/

Thumbnail for 30291

Postup pri daňovej kontrole a povinnosti daňovníka v roku 2018

Oznámenie o začatí kontroly

Kontrolu vám musí správca dane oznámiť písomne s uvedením presného dátumu a miesta začatia kontroly. V prípade, že vám dátum nevyhovuje, do ôsmych dní od doručenia oznámenia si môžete dohodnúť nový termín kontroly. Dôležitou podmienkou je, že daňová kontrola sa musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia o jej začatí. Sú aj prípady, keď správca dane kontrolu vopred oznámiť nemusí. Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia, ak Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/postup-pri-danovej-kontrole-povinnosti-danovnika-roku-2018/

Thumbnail for 30285

Príjmy oslobodené od dane v roku 2018

Viete, ktoré príjmy sú oslobodené od dane v tomto roku? Často sa stretávame napríklad s príjmami z predaja, či prenájmu nehnuteľnosti. Kedy je potrebné z týchto príjmov platiť daň a kedy sú od nej oslobodené? Je oslobodený od dane aj príjem dôchodcu? Oslobodenie od dane sa týka presne vymedzených príjmov, ktoré sú síce predmetom dane z príjmov, ale sú od nej oslobodené. Okrem toho existuje aj príjem, ktorý nie je predmetom dane a z tohto Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: https://podnikam.webnoviny.sk/prijmy-oslobodene-od-dane-v-roku-2018/