aug 26, 2015
Aktuálna správa: Sledujte hlavné aktuality pre podnikateľov v našom BLOGu.

Autor: <span class="vcard">szcoportal.sk</span>

Doplnkové dôchodkové sporenie u zamestnávateľa účtujúceho v JÚ

Doplnkovým dôchodkovým sporením v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z.n.p. je zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a zamestnávateľov na týmto zákonom uvedený účel, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa uvedeného zákona, a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xpLpGVMy1prA

Paušálne výdavky fyzickej osoby 2018

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka (§ 6 ods. 11 ZDP). Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xAg_rzFJ8D5c

Autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy v roku 2018

Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať elektronicky formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) s finančnou správou. Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi (ktorý vykonal registráciu) pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu, za ktorý chce odosielať podania elektronicky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRhR2D3PnCv4xT6QOQea68B8

Podávanie dodatočného daňového priznania bez sankcií od správcu dane

Všetci daňovníci vedia, že ak poberajú v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy, na konci roka, resp. vo všeobecnosti do konca marca po uplynutí roka, sú povinní daň zo zdaniteľných príjmov vysporiadať. S vysporiadaním dane úzko súvisí zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v zn.n.p. a tiež zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Ak daňovník po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (RZ) lebo podaní daňového Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9fjAfKtmfKBkk

Úvery v jednoduchom účtovníctve

Prijaté krátkodobé aj dlhodobé úvery a pôžičky sa u dlžníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva evidujú v Knihe záväzkov, t.j. nie je dôležité, či ide o prijatie dlhodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti viac ako jeden rok) alebo o prijatie krátkodobej pôžičky resp. úveru (s dobou splatnosti najviac jeden rok). Rovnako nie je dôležité, či poskytovateľom úveru resp. pôžičky je banková inštitúcia alebo iný subjekt. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9f1UWBS0tlgLw

Povinnosti živnostníka voči Sociálnej poisťovni

V súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárom roku, za ktorý bol jej príjem z podnikania vyšší ako 12 – násobok vymeriavacieho základu, čo je 50 % z dosiahnutej priemernej mzdy mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa súčasného právneho stavu živnostník nemá povinnosť sa prihlasovať do Sociálne poisťovne. Platí to tak pre začínajúceho živnostníka ako aj pre živnostníka, ktorý Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRna3K7ACPa9fT6QOQea68B8

Prehľad platenia preddavkov na daň a povinného poistného v roku 2018 pri 13. a 14 príjme zo závislej činnosti FO

Daň z príjmov

– bez podmienok a zdanený v plnej sume ako príjem zo závislej činnosti.

Zdravotné poistenie

– vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,

– pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4.2018 nepretržite aspoň 24 mesiacov (2 roky),

– do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahrnie suma do výšky 500 €.

Sociálne poistenie

– bez podmienok, zníženie vymeriavacieho základu do výšky 500 € sa neuplatní. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRuHcQSbsZ1odWcEWLDBR_98

Elektronická komunikácia FO od 1. júla 2018

Povinná elektronická komunikácia sa od 1. júla 2018 rozširuje na všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov (napríklad živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a pod.). Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje (napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne – FO, ktoré podnikajú v zmysle podmienok obchodného zákonníka a Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRuHcQSbsZ1odT6QOQea68B8

Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe s podielom na základnom imaní spoločnosti

Podiely na zisku [§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 zo zdrojov na území SR, plynúce spoločníkovi obchodnej spoločnosti (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou), ktorý sa podieľa na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti, podliehajú dani vyberanej zrážkou vo výške 7 %. Základňou pre túto daň je vyplatený podiel na zisku, ale neznížený o výdavky. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRh6TEOo5-1VFpLpGVMy1prA

Zdanenie virtuálnej meny, nezaradenej do obchodného majetku fyzickej osoby v roku 2018

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k zdaneniu tzv. virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). Podľa § 2 písm. b) ZDP predmetom dane daňovníka je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka, pričom zdaneniu podlieha iba zdaniteľný príjem [§ 2 písm. h) ZDP], t. j. príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP alebo podľa medzinárodnej zmluvy. Príjem (výnos) Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRh6TEOo5-1VFT6QOQea68B8

Účtovanie vkladu do obchodnej spoločnosti v sústave JÚ

V podnikateľskej praxi sa možno stretnúť s prípadmi, keď podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva vkladá do obchodnej spoločnosti ako nepeňažný vklad napr. dlhodobý majetok, časť zásob, o ktorých účtoval ale aj finančné prostriedky, ktoré boli predmetom účtovníctva. Ako sa však tieto skutočnosti premietnu v jednoduchom účtovníctve? Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRh6TEOo5-1VFAg_rzFJ8D5c

Príjmy z príležitostných činností 2018

Príjem z príležitostnej činnosti je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie, pričom ak presiahne sumu 500 eur, zdaneniu podlieha iba príjem nad túto sumu. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnuje zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, ale ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Je potrebné si uvedomiť aj skutočnosť, že podľa § 8 ods. 12 ZDP sa za výdavok Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRkpAc1cEE5F5jAfKtmfKBkk

Prerušenie podnikania a odvody do Sociálne poisťovne

Ak živnostník pozastaví prevádzkovanie živnosti, oznamuje túto skutočnosť Sociálnej poisťovni predložením rovnopisu oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, na ktorej bude preukázaný dátum doručenia tohto oznámenia živnostenskému úradu. Pokiaľ sa informácia o pozastavení živnostenského oprávnenia už nachádza v neverejnej časti živnostenského registra, Sociálna poisťovňa informáciu o pozastavení prevádzkovania živnosti preverí aj z tohto registra. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRkpAc1cEE5F5ayX0xicUK50

Pracovné cesty podnikateľa v jednoduchom účtovníctve

Výdavky vzniknuté v súvislosti s tzv. pracovnými cestami podnikateľa musia byť zaúčtované v tom zdaňovacom období, v ktorom boli skutočne vynaložené. Výdavky daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v súvislosti s výkonom jeho činnosti v inom mieste ako je miesto jeho pravidelného vykonávania činnosti nemožno stotožňovať s výdavkami na pracovné cesty zamestnancov, na ktoré im vzniká nárok podľa zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. (ďalej iba „zákon o Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRkpAc1cEE5F5Ag_rzFJ8D5c

Škody spôsobené živelnou pohromou v jednoduchom účtovníctve

Jednotlivé udalosti, ktorých dôsledkom je vznik škody, je na účely evidencie v sústave jednoduchého účtovníctva vhodné z pohľadu daňového uplatnenia škody analyzovať z pohľadu zásob a z pohľadu odpisovaného dlhodobého majetku. Je to tak z dôvodu, že v prípade zásob ich obstarávacia cena predstavuje daňové výdavky v okamihu zaplatenia za zásoby, avšak výdavky súvisiace s obstaraním odpisovaného dlhodobého majetku daňovým výdavkom nie sú. Podľa § 23 ods.2 postupov účtovania v JÚ sa škoda v zmysle Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRpneGxhi–al9mbKTrAPMMA

Vrátenie poistného a sankcie sociálnej poisťovne voči SZČO

V prípade, že živnostník si nesprávne stanovil výšku odvodov do Sociálnej poisťovne a platil vyššie odvody , resp. nesprávne si otestoval svoje príjmy a odviedol do poisťovne viac ako bola jeho povinnosť, sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré živnostník zaplatil bez právneho dôvodu, čo vyplýva z ustanovenia § 145 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRpneGxhi–alsPTwVrguwZk

Daňový a účtovný režim rezerv v jednoduchom účtovníctve

Tvorba a čerpanie rezerv sa v jednoduchom účtovníctve účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií. Tvorba rezervy sa pritom účtuje v peňažnom denníku rámci výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov v druhovom členení ako „ostatné výdavky“. Na druhej strane, čerpanie rezervy sa účtuje ako storno uvedeného výdavku a súčasne ako výdavok v členení daňovo uplatniteľných výdavkov. Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://www.szcoportal.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYzrwcnt58KRpneGxhi–alDDulZX7UDBY