V rámci ochrany práv súvisiacich s autorským právom možno chrániť aj umelecké výkony (spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukové záznamy (záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálne záznamy (záznam športového podujatia) a tiež vysielania.

Práva výkonných umelcov

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva Čítaj viac

Celý článok si môžeš prečítať na: http://podnikam.webnoviny.sk/ako-ochranit-prava-suvisiace-s-autorskym-pravom/